Hakkımızda

MİSYON

PANGEA, Türkiye’de ve Dünya genelinde insan kaynağını geliştirmeyi ve insanları yeni beceriler ile donatmayı amaçlar. Eğitim, seminer, proje ve online sistemler ile bu amacı doğrultusunda çalışmalar yürütür.

VİZYON

İnsan kaynağını güçlendirmek için her köşedeyiz.

PANGEA İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME VE SİVİL ETKİLEŞİM DERNEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

  • Toplum içerisinde yer alan; genç, yaşlı; kadın; engelli ve dezavantajlı durumda bulunan topluluklar arasında mesleki, sosyal ve kültürel entegrasyonun sağlanması için çalışmalar yapmak.. bu konularla ilgili çeşitli projeler geliştirmek ve uygulamak.
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
  • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
  • Tüm ulusal ve uluslar arası hibe programlarına proje hazırlamak ve uygulamak.
  • Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlara yönelik projeler ve eğitimler hazırlamak ve uygulamak
  • Toplum içinde yaşayan bireylere yönelik Demokratik vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi için proje ve eğitimler düzenlemek ve uygulamak
  • Eğitim alanında başarı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşvik amaçlı ödül, belge, hediye ve plaketler sunmak,
  • Derneğimizin amaçlarına katkıda bulunacak ilmi, ticari, sınai, hayri, sosyal ve kültürel müesseseler ile vakıflar kurmak, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında bu alanlarda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapmak. Bunlarla çeşitli alanlarda platformlar oluşturmak,
  • Derneğimize gelir temin etmek ve/veya tanıtımı amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri her türlü toplantı, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya faaliyetlere katılmak,
  • Gerekli makamlardan izinler alınmak kaydıyla hedefleri doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı gördüğümüz her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve dış ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak, ilmi toplantı, sempozyum ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara iştirak etmek,
  • Tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde varlığını devam ettirebilmesi için faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katkı sağlamak veya bizzat iştirak etmek,
  • Kültür ve sanat konularında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin kültür, sanat, bilim, eğitim, felsefe ve politika alanlarında etkinlik gösteren benzer toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; toplumun yabancı kültür ve yaşam biçimleriyle uzlaşmasına yardımcı olacak projeler gerçekleştirmek, hizmetler vermek, uluslararası faaliyetlerde bulunmak,
  • Sanat ve kültürle ilgili alanlarda ve diğer alanlarda; sinema, müzik, folklor, edebiyat, tarih, arkeoloji, mimari, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, spor ve siyaset bilimlerinde etkinlik gösteren başkaca dernek, vakıf ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, ortak çalışmalar düzenlemek,
  • Yaşadığımız çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren, buna uygun teknikler ve içerikler içeren alternatif eğitim  programları geliştirmek ve bu amaçla bilim ve danışma kurulları oluşturmak, çalıştaylar düzenlemek,
  • Yurt dışında uygulanan değişik alternatif eğitim modellerini ve yöntemlerini araştırmak, incelemek, tanıtılması ve tartışılmasını sağlamak,
  • Eğitim ve öğretimden herkesin yararlanmasını ve kolaylaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
  • Yurtdışında yaşayan, eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek adına, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlamak; din, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyaretleri gerçekleştirmek.
  • Gençlerin madde bağımlılığından korunmaları; sağlıklı, mutlu, üretken, bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik faaliyet ve ulusal ve uluslar arası projeler yapmak.
  • Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkânlarının artırılmasına yönelik faaliyetler ve ulusal ve uluslar arası projeler yapmak,
  • Dezavantajlı gruplara (Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli işsizler, İşsiz gençler, Gezici geçici işçiler vb) yönelik eğitim, sağlık, istihdam ve çalışma hayatı alanlarında koşulların iyileştirilmesi ve sosyal, kültürel ve iş hayatına katılımlarının artırılmasına yönelik faaliyet ve ulusal ve uluslar arası projeler yapmak.
  • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeye, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamaya, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmaya ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyet ve ulusal uluslar arası projeler yapmak.

Yayınlarımız

Dernek Üyelerimizin

YAZARI OLDUĞU KİTAPLAR

Aşağıdaki bölümde derneğimiz üyeleri ve yönetim kurulundaki uzmanlarımızın yazarı olduğu kitap, dergi ve çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.

 • İDİL KEFELİ Felsefe öğrenmeyi fındıklı çikolata yemeye benzetiyor yazar. Hani fındıklı çikolatayı atarsınız ağzınıza, önce biraz sert gelir, lezzetine ulaşabilmek için biraz beklemeniz, sabretmeniz gerekir. Sabırsız okuyucuların felsefenin lezzetine varabilmeleri için ne yapabileceğini düşünürken de bir kitap fikri geliyor aklına ve kahramanları Övgü ile Ege'nin Thales'ten Sokrates'e uzanan uzun, felsefi yolculuğu böylece başlıyor. 'Felsefe kitabı dendiğinde aklıma hep sıkıcı, kalın, tekdüze kitaplar gelirdi. Ama bu kitap öyle olmadı. Bunu bitirebildim...' Büşra Bayır 11. sınıf öğrencisi 'Felsefe... Tüylerimin diken diken olmasına neden olan, ürkütücü kelime... ve bu kelimenin ürkütücülüğünü tatlandıran sihirli bir diğer kelime 'çikolata'. Korkumla en sevdiğim şeyi birleştiren bir kitap: Felsefenin fındıklı çikolata tadında önümüze sürülmüş şekli...' Ebru Baş 11. sınıf öğrencisi 'Balık burcuyum ve 'hayaller' benim hayatımda çok önemli bir yer tutar. Bu kitap, hayallerime tekrar kavuşmama yardımcı olan, eğlenceli bir bilgi kitabıydı...' Melikenur Ekinci 11. sınıf öğrencisi
 • FUNDA YÜKSEL Bu eser, YDS’ye hazırlanan ve İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek isteyen herkesin faydalanabileceği bir kaynak kitap niteliğindedir. Titizlikle hazırlanmış olan bu kitap sayesinde kelime hazinenizin zenginleşmesiyle birlikte YDS’de yer alan kelime soruları ve diğer soru türlerini çözme beceriniz artacaktır. Kelime bilginizin kuvvetli olması, sadece kelime soruları için değil, her tür soru tipi için çok önemlidir. Piyasadaki mevcut eserlerden oldukça farklı olan bu kitapta,1500’ün üzerinde YDS kelimesi kullanılarak hazırlanan alıştırmalar ve tekrar çalışmaları zevkli ve kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Düzenli bir çalışmayla kitabı bitirdiğinizde kelime dağarcığınızın ve okuduğunuzu anlama becerinizin geliştiğini göreceksiniz. Eserde yer alan her bir bölüm su kısımlardan oluşmaktadır: PART 1/2/3….. A) Beş adet paragraf ve paragraf içinde yer alan boşlukları doldurma - Arada, paragrafta geçen kelimelerin açıklandığı “much deeper” bölümü B) Eş anlamlı kelimeleri eşleştirme C) çoktan seçmeli kelime sorusu D) çoktan seçmeli Phrasal Verbs sorusu E) Kelime tamamlama bölümü - Geçmiş kelimelerin tekrarına yönelik “flashback” bölümü - Motivasyon ve başarı temalı özdeyişler Cevap anahtarı Kitapta konu çeşitliliği ve seviye açısından YDS’yle uyumlu 134 paragraf yer almaktadır. Ardından Phrasal Verbs ile ilgili yedi bölümlük bir çalışma ve bu çalışmayı takiben Phrasal Verbs ve kelime sorularının ve yanıtlarının bulunduğu bir test yer almaktadır.
 • AHMET YILDIZ Unutkan insan yoktur; hafızasının nasıl çalıştığını bilmeyen insan vardır! Araştırmalar gösteriyor k, hafızasını eğitmemiş kişiler öğrendiklerinin yüzde seksenini 24 saat içinde unutuyorlar. Güçlü Hafıza, unutmayı azaltmak ve hatırlamayı çoğaltmak için kapsamlı ve sistematik program sunuyor. Bu programda neler mi var? Beyin gücünü tanımak ve kullanmak Güçlü hafıza destek sistemleri İsimleri ve yüzleri hatırlamak Okuduklarımızı belleğe kazımak Hafıza tipine uygun öğrenmek Sağ ve sol beyni aktif kullanmak Güçlü Hafıza, beyin gücünü kullanarak kariyerinde ve özel hayatında yükselmek isteyenler içindir. Özelikle öğrenciler için, vazgeçilemez bir yardımcı kaynaktır.
 • AHMET YILDIZ Herkeste var olan, ancak herkes tarafından etkili kullanılamayan bir güçtür beyin. Fark edilmesi, öneminin anlaşılması için yüzyıllar geçmesi gerekti. Son otuz yıldır beyin hakkında daha çok şey biliyoruz. Ama bu bilgiler bile okyanusta bir damla misalidir. Beyin hakkında her gün yeni bilgiler, yeni araştırmalar, yeni makaleler yayımlanıyor. Ancak biz onun hakkında hâlâ çok az şey biliyoruz. Hayatını beyinle yöneten 'sen', beynin hakkında daha fazla bilgi ister misin? Güç senin içinde saklı Beynin içinde gezelim: Beynin biyolojisi Büyük bir şehir: Beynin öğrenme bölümleri Beynini rahat bırak: Beyni öğrenmeye hazırlama Her beyin kendine özgüdür Duygusal öğrenme Beyin nasıl bir şey Her beyin kendine özgüdür